Privacy Policy

Door u te registreren op deze site, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit charter en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Registratie: u gaat ermee akkoord het registratieformulier correct in te vullen door nauwkeurige informatie te verstrekken. Aan het einde van het formulier wordt u gevraagd om een ​​accountnaam en een vertrouwelijk wachtwoord te kiezen waarmee u toegang krijgt tot alle diensten van "Cocoons".

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw pseudoniem en wachtwoord.

Persoonlijke gegevens: "Cocoons" verbindt zich ertoe om geen persoonlijke informatie (namelijk: naam, voornaam, e-mail, adres en telefoonnummer) die u verstrekt bij de registratie mee te delen aan derden.

Gebruikersgedrag: u neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud die u produceert en communiceert met derden. "Cocoons" vervult uitsluitend de rol van passieve zender voor de distributie en verzending van uw gegevens. “Cocoons” kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de berichten die worden verspreid en verzonden.

U gaat ermee akkoord dat de inhoud van uw berichten:

· Op geen enkele manier inbreuk maakt op de rechten van derden (in het bijzonder intellectuele of industriële eigendomsrechten zoals handelsmerken, ontwerpen, modellen, patenten, knowhow, enz.);

· Op geen enkele manier in strijd is met de wet- en regelgeving die van kracht is in België, in het land waar u woont of in het land waar deze gegevens ontvangen moeten worden;

· Bevat geen virussen of programma's die schade kunnen toebrengen aan mensen of hun eigendommen.

In het bijzonder, en zonder dat deze opsomming als volledig wordt beschouwd, stemt u ermee in geen ongeoorloofde, lasterlijke, bedreigende of inbreukmakende gegevens over goede zeden te verzenden.

Het verzenden van enige vorm van ongevraagde berichten die kunnen worden geïnterpreteerd als een advertentieproces, is verboden. Het is ook verboden om berichten te verzenden die zijn gegenereerd door een distributielijst waarin de ontvanger niet specifiek heeft verzocht om te worden opgenomen.

Vertrouwelijkheid: "Cocoons" verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren van de berichten en persoonlijke informatie die tijdens de registratie worden meegedeeld. Persoonlijk gebruik: U bent wettelijk verantwoordelijk voor het gebruik van deze dienst.

Duur: Dit contract wordt gesloten tussen "Cocoons" en jou voor onbepaalde tijd en is van toepassing zolang je gebruik maakt van onze diensten. U kunt dit contract op elk moment beëindigen, zonder enige rechtvaardiging of kennisgeving.

"Cocoons" kan uw deelname echter op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen in geval van schending van uw verplichtingen onder de paragraaf "Gebruikersgedrag".

Garanties: "Cocoons" garandeert niet dat de dienst ononderbroken zal werken of vrij zal zijn van fouten, of dat de geconstateerde gebreken zullen worden gecorrigeerd. "Cocoons" garandeert niet dat het gebruik of het resultaat van het gebruik van de elementen die beschikbaar zijn via haar site of via sites van derden correct, nauwkeurig, tijdig, betrouwbaar of van enige kwaliteit zijn.

Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden: "Cocoons" behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen om ze aan te passen aan wijzigingen op de site en / of de werking ervan.

Bij elk van deze wijzigingen zal "Cocoons" u uitnodigen om de nieuwe gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Als de nieuwe gebruiksvoorwaarden uw goedkeuring niet krijgen, moet u binnen de vijftien dagen na kennisgeving van de nieuwe voorwaarden een e-mail sturen naar "Cocoons" (info@cocoons.be) die zich verbindt om uw account binnen vijf dagen te sluiten. werkdagen na ontvangst van deze e-mail.